Jačanje kapaciteta dionika

Provedena prva tematska edukacija "Kulturna baština u suživotu s vinom"

U organizaciji projektnog partnera Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (KGZS-MB) održana je prva od četiri tematske edukacije namijenjene jačanju kapaciteta dionika u projektu In cultura veritas.

U Vinskoj kleti u Šmarju pri Jelšah se u srijedu, 27. studenog, 2019. godine okupilo oko 40 hrvatskih i slovenskih dionika iz područja kulture, turizma i vinarstva radi sudjelovanja na tematskoj edukaciji pod nazivom "Kulturna baština u suživotu s vinom". 

Edukaciju je, kao dio radnog paketa T3 - Jačanje kapaciteta dionika, organizirao i proveo projektni partner KGZS-MB. Osim dionika, prisutni su bili i predstavnici ostalih partnera u projektu - Zagrebačke županije, Razvojne agencije Sotla, Udruge hrvatskih putničkih agencija, Muzejskog dokumentacijskog centra i Općine Šmarje pri Jelšah. 

Radni paket T3 nadovezuje se na prethodno provedeni radni paket T1 - Razvoj zajedničke turističke destinacije. Unutar tog radnog paketa su projektni partneri informirali dionike o uspostavljanju nove, inovativne prekogranične turističke destinacije koja objedinjuje ponudu uz vinske ceste uključene u projekt (Samoborska, Zelinska, Plešivička i Šmarsko-virštanjska) i kulturnu baštinu identificiranu na projektnom području.

Četirima edukacijama unutar radnog paketa T3 dionici će se osposobiti za promociju novouspostavljene destinacije, nove načine prezentacije svoje ponude i povećanje privlačnosti destinacije za posjetitelje zainteresirane za kulturu i vino. Dugoročno se očekuje da će nova stečena znanja doprinijeti i većoj uspješnosti poslovanja samih dionika, kao i stvaranju novih oblika prekogranične poslovne suradnje kako bi se postigla održivost destinacije.

Cilj edukacije „Kulturna baština u suživotu s vinom“ bio je dati osnovne informacije dionicima o zajedničkoj vinskoj ponudi na projektnom području te povezivanju iste s bogatom kulturnom baštinom.

Edukacija je bila podijeljena u tri dijela. U prvom dijelu je enologinja, gđa Tadeja Vodovnik Plevnik, dionicima prezentirala glavne povijesne zanimljivosti o razvoju vinogradarstva i vinarstva na projektnom području, najzastupljenije vinske sorte, način serviranja i kušanja vina, te sljubljivanje vina i hrane.

Drugi dio je održala etnologinja, gđa Jana Voršič, koja je naglasila važnost lokalne materijalne i nematerijalne kulturne baštine u prezentaciji vinske ponude. U tom kontekstu spomenula je ključne objekte kulturne baštine koji čuvaju predmete povezane s tradicijom vinarstva na projektnom području, ali i običaje, zanimljivosti i legende koji su posjetiteljima – ljubiteljima kulture i vina – važni radi stvaranja doživljaja pri posjetu destinaciji.

Posljednji, treći dio edukacije obuhvatio je razgled izložbe gvaševa vinskih sorti Vincenza i Conrada Kreutzera, uz prigodnu degustaciju vina karakterističnih za projektno područje.

Ova edukacija označila je početak osnaživanja znanja i vještina dionika za prezentaciju svoje ponude i promociju nove prekogranične turističke destinacije, a s istom svrhom projektni partneri će, u okviru radnog paketa T3, održati još tri tematske edukacije.

28.11.2019.