O projektu

KAKO JE NASTAJAL PROJEKT IN CULTURA VERITAS - OD IDEJE DO IZVEDBE

Ideja za projekt In cultura veritas je nastala kot rezultat skupnih potreb po večjemu poudarku kulturnemu turizmu na čezmejnem projektnem območju Slovenije in Hrvaške.

V času priprave projektne ideje smo na čezmejnem območju Zagrebške županije (HR) in subregije Obsotelje in Kozjansko (SLO) evidentirali okoli 80 objektov kulturne dediščine, ki jih najdemo ob 200 kilometrih vinsko-turističnih cest. Vinska dediščina je pomemben del kulture projektnega območja, medtem ko so predmeti in običaji, povezani s proizvodnjo vina, pogosto del postavitev/razstav v lokalnih muzejih.

Trendi na področju razvoja turizma v Evropi in svetu kažejo na vedno večji interes potrošnikov za turistične produkte in storitve, ki so povezani z vinarstvom/vinogradništvom ter lokalno kulturno dediščino. Na čezmejnem območju Zagrebške županije ter subregije Obsotelje in Kozjansko ponudba slabo sledi temu trendu, kar vodi do propadanja objektov kulturne dediščine, slabega sodelovanja med ključnimi deležniki, nižjega turističnega obiska in na splošno nezadovoljivih gospodarskih aktivnosti.  

Projektni partnerji so pristopili k razvoju projektne ideje zaradi zaznanih problemov in priložnosti na čezmejnem območju ter z željo po izboljšanju koriščenja ključnih potencialov v turizmu na čezmejnem območju, kar naj bi pozitivno vplivalo na dolgoročni trajnostni razvoj območja na gospodarskem in družbenem življenju.

Projekt je bil odobren junija 2018, uradno pa so se projektne aktivnosti začele izvajati 1. avgusta 2018.

CILJI IN REZULTATI

Glavni cilj projekta je doprinesti k aktivni zaščiti kulturne dediščine na čezmejnem območju, in sicer z vzpostavitvijo trajnostne turistične destinacije, ki bo na inovativen način povezala kulturno dediščino in vinsko tradicijo.

Glavni cilj podpirajo trije specifični cilji:

  1. ustvariti novo turistično destinacijo,
  2. izboljšati ponudbo kulturne dediščine v destinaciji in
  3. zagotoviti trajnost destinacije.

Pričakovani rezultati projekta so usklajeni s kazalnikom Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020, in se povezujejo z:

  1. povečanjem pričakovanega števila obiskov podprtih spomenikov naravne in kulturne dediščine ter znamenitosti (muzeji),
  2. osebami, vključenimi v aktivnostih izboljšanja zmogljivosti in
  3. razvojem novih čezmejnih destinacij, ki vključujejo naravno in kulturno dediščino ter celovito promocijsko kampanjo.

DELOVNI NAČRT

Izvedba projekta je razdeljena na sedem delovnih sklopov, ki so naprej razdeljeni na podaktivnosti z roki za izvedbo:

Delovni načrt

Trajanje 

Aktivnosti

M – Vodenje projekta

08/2018–11/2020

M.1 Nadzor in priprava poročil

M.2 Partnerski sestanki

C - Komunikacija

08/2018–11/2020

C.1 Javni dogodki

C.2 promocijski materiali

C.3 Digitalne aktivnosti

C.4 Publikacije/objave

C.5. Celostna podoba

T1 - Razvoj skupne turistične destinacije

11/2018–08/2019

T1.1 Razvoj metodologije za delavnice

T1.2 Organizacija posvetovalnih delavnic (SI in HR)

T1.3 Načrt vzpostavitve turistične destinacije

T2 – Izboljšanje ponudbe muzejev

02/2019–08/2019

T2.1 Vzpostavitev sistema za spremljanje obiskovalcev

T2.2 Delavnice z zaposlenimi v muzejih in digitalizacija muzejskih zbirk

T3 – Krepitev zmogljivosti deležnikov

11/2019–03/2020

T3.1 Tematska izobraževanja za slovenske in hrvaške deležnike  

T4 - Promocija turistične  destinacije

03/2019–11/2020

T4.1 Centralni digitaliziran katalog turistične destinacije

T4.2 Predstavitev turistične destinacije na mednarodnih turističnih sejmih

 T4.3 promocijski material za predstavitev destinacije (turistični vodniki, monografija, promocijski spoti)

T4.4 Študijska tura za novinarje in potovalne agencije

T4.5 Predstavitev nove destinacije na kulturno-zabavnih prireditvah

T4.6 Postavljanje turistomatov in pametnih klopi ob objektih kulturne dediščine na Hrvaškem  

I1 - Vlaganje v infrastrukturo v Sloveniji

01/2019–11/2019

I1.1 Ureditev vinske kleti

I1.2 Postavljanje turistomatov in pametnih klopi

CILJNE SKUPINE

V projektne aktivnosti bomo posredno in neposredno vključevali različne ciljne skupine.

Splošna javnost bo v projekt vključena z aktivnostmi informiranja in promocije, s čimer želimo vplivati na povečano število obiskovalcev na čezmejnem območju.  

Organi lokalne in regionalne oblasti bodo zaradi izvedenih projektnih aktivnosti vzpostavili nove oblike sodelovanja in tako prispevali k dolgoročnem dvigu gospodarskih dejavnosti na projektnem območju.  

V projektu bomo izvajali raznolike izobraževalne dejavnosti, s katerimi želimo krepiti znanja in izboljšati veščine za predstavitve nove turistične destinacije pri ključnih deležnikih v destinaciji. Aktivnosti bodo namenjene predvsem strokovnim združenjem v kulturi, turizmu in vinarstvu, lokalnim MSP-jem in obrtnikom (npr. vinogradniki, potovalne agencije, družinske kmetije), posredno pa tudi drugim ciljnim skupinam (izobraževalne ustanove, športna in kulturna združenja itd.).

 PARTNERJI IN PROJEKTNO OBMOČJE

Projekt se bo izvajal na območju Zagrebške županije (Hrvaška) in v subregiji Obsotelje in Kozjansko (Slovenija).

Projektne aktivnosti bodo izvedene v sodelovanju šestih projektnih partnerjev, med njimi trije prihajajo iz Slovenije (Razvojna agencija Sotla, Občina Šmarje pri Jelšah in Kmetijsko gozdarski zavod Maribor), preostali trije pa iz Hrvaške (Zagrebška županija, Združenje hrvaških potovalnih agencij in Muzejski dokumentacijski center).

Zagrebška županija je vodilni partner v projektu.

PRORAČUN IN TRAJANJE PROJEKTA

Vrednost projekta je

1.003.317,00 EUR.

Od skupne vrednosti proračuna projekta je 85 % sredstev (852.819,44 EUR) zagotovljenih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), medtem ko 15 % sredstev (150.497,56 EUR) predstavlja lastno finančno udeležbo projektnih partnerjev.  

Proračun projekta se bo porabil v času izvajanja projekta, in sicer v času med 1. avgustom 2018 in 30. novembrom 2020 (28 mesecev).